Go to Top

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst:

beroepsziekte een door de overheid erkende aandoening die te wijten is aan de beroepsomstandigheden
blootstellingslimiet de grens die niet mag overschreden worden qua elektromagnetische straling
blootstellingstijd de tijd die men doorbrengt in de buurt van een stralingsbron
crowdfunding investeringsformule met laag instap-bedrag
dect draadloze telefonie
elektromagnetische straling de voortplanting door de ruimte van magnetische en elektrische trillingen
elektrosmog de (niet-wetenschappelijke) verzamelnaam voor de elektromagnetische straling in onze leefomgeving
ELF Extremely Low Frequencies, extreem lage frequenties (0 Hz – 300 Hz)
EMS elektromagnetische straling
EMV elektromagnetische velden
frequentie de frequentie van een elektromagnetische golf is het aantal golftoppen dat op een bepaald punt per seconde voorbijkomt. Eén trilling per seconde is één Hertz (Hz)
golflengte de lengte van de elektromagnetische golf, van nanometer tot honderden meters
Hertz (Hz) de eenheid waarin de frequentie van een elektromagnetische golf wordt gemeten/uitgedrukt
hoogspanning spanningen hoger dan 1000 Volt
IF Intermediate Frequencies, intermediaire frequenties of middenfrequenties (300 Hz – 100 kHz)
inductie het instralen van elektromagnetische straling in een geleider of metaal
laagspanning spanningen lager dan 1000 Volt
magnetische straling straling ten gevolge van magnetische velden
meetrapport technisch rapport dat E-beware aflevert na voleindiging van gehele beoordelingstraject EMS (2013/35/EU)
netleiding de elektrische bekabeling in het gebouw (meestal 50 Hz)
niet-thermische effecten de effecten van elektromagnetische straling buiten deze van opwekking van warmte
nocebo het ‘ziek’ worden door een (subjectief) oordeel, gedachte
quick scan meettechniek ter beoordeling van de risicozones inzake straling binnen de werkomgevingscontext
radar zender/ontvanger om bewegende voertuigen te detecteren/localiseren
RF Radio Frequencies, radiofrequenties (100 kHz – 300 GHz)
risico-analyse inschatting van de risco’s, gevaren in het kader van veiligheid en preventie op de werkvloer
rotatie het wisselen van personeel aan een werkpost
SAR afkorting van Specific Absorption Rate; is de energie van de elektromagnetische golf die wordt geabsorbeerd (omgezet in warmte) per tijdseenheid en per massa-eenheid. SAR wordt uitgedrukt in Watt per kilogram (W/kg)
spectrum het geheel aan frequenties dat aanwezig is in een context, bv spectrum van een stoorbron
stralingsbron het toestel of installatie dat elektromagnetische straling uitzendt, als doel of neveneffect
tesla (T) de eenheid waarin de sterkte van magnetische velden wordt gemeten/uitgedrukt
thermische effecten warmte effecten veroorzaakt door elektromagnetische straling
veldsterkte de sterkte van magnetische velden wordt uitgedrukt in tesla (T). Meestal is het magnetisch veld zo klein dat men spreekt van microtesla (= één miljoenste tesla)
vermogen het gestraalde vermogen van een bron (in W/m2)
Volt (V) de eenheid waarin elektrische spanning wordt gemeten/uitgedrukt
Watt (W) de eenheid waarin het vermogen van straling wordt gemeten/uitgedrukt. Men gebruikt soms de eenheid milliwatt (mW), d.i. één duizendste van een Watt
werkomgeving het type werkomgeving dat wordt gedefinieerd op basis van het EMS-profiel
werkpost de plek waar een werknemer zijn werkzaamheden uitoefent
zender actieve bron van EMS
zendmast een antenne van een zender (bv gsm)