Go to Top

Meet uw werkomgeving

E-beware meet de in de werkomgeving aanwezige elektromagnetische straling en registreert ze in een rapport. De metingen gebeuren objectief en wetenschappelijk correct, waardoor het probleem van elektromagnetische straling uit het ontastbare, het onbekende wordt gehaald. De meting en de registratie ervan in het rapport is conform nieuwe KB (omzetting 2013/35/EU) ter betere bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

De richtlijn omvat preventieve maatregelen die worden beschouwd als basisbescherming voor de werknemer. De werkgever is verplicht tot het maken van een risico-analyse voor iedere werkplaats en bij kans op een verhoogde elektromagnetische straling waaraan werknemers worden blootgesteld dient hij deze op te meten.

De risico’s moeten door de werkgever worden geëvalueerd, worden vergeleken met de grenswaarden en tot slot worden ze al dan niet gekoppeld aan acties ter verbetering van de situatie.
Niettegenstaande het uitvoeren van risico-analyses een indicatie geeft van de mogelijke risico’s, is het in de meeste gevallen efficiënter om op de werkvloer metingen uit te voeren. Zo kan bijvoorbeeld een qua elektromagnetische straling onschuldige installatie toch tot een verhoogd risico leiden indien er meerdere van deze bronnen worden samengevoegd.
Wanneer na meting van de werkomgeving de meetresultaten bekend zijn, worden deze vergeleken met de door Europa als veilig beschouwde grenswaarden.

Het meetrapport kan in de toekomst als referentie dienen om nieuwe meetwaarden aan te toetsen.
Eveneens kan het worden aangewend als indicatie om de stralingsbronnen te bepalen.
Afhankelijk van het standpunt van de werkgever hierin, kunnen de meetwaarden ook afgetoetst worden aan de lagere (strengere) grenswaarden (conform de strengere normering van de “gsm-richtlijn” of Bio Initiative 2007), teneinde tevens de problematiek van hypersensitieve werknemers te verhelpen.

E-beware ontwikkelde een plan van aanpak in verschillende fasen. Dit heeft als doel zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk tot het eindrapport te komen. Aan de hand van duidelijk omlijnde stappen, wordt de vaak complexe en zeer grote werkomgeving herleid tot een sterk vereenvoudigd en overzichtelijk kader. De aanpak van E-beware is pragmatisch en blijft ten allen tijde sterk gefocust op het uiteindelijke doel: objectivering van een niet-zichtbaar probleem met advies om zo goedkoop mogelijk tot een optimale werksituatie te komen op vlak van EMV (= elektromagnetische velden).