Go to Top

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen

Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen die recht onder een hoogspanningslijn liggen. Het kabinet wil met deze regeling bewoners ontlasten die onder hoogspanningslijnen wonen.

Voor deze regeling komen ongeveer 385 woningen in 82 gemeenten in aanmerking. Alle bewoners zijn hierover ingelicht in april 2016. De eigenaren van deze woningen kiezen zelf of ze van de regeling gebruik willen maken. Zij kunnen zich hiervoor melden bij hun gemeente. De eigenaar kan zijn woning laten uitkopen door de gemeente, of zijn woning laten verplaatsen. Het Ministerie van Economische zaken (EZ) vergoedt de kosten die de gemeente hiervoor maakt. De regeling heeft een looptijd van 5 jaar.

Het Ministerie van EZ heeft de uitkoopregeling reeds in 2011 aangekondigd. Sindsdien heeft de Minister van EZ de Tweede Kamer een aantal keer per brief geïnformeerd over de voortgang. Het Ministerie heeft in de loop van 2016 gesprekken gevoerd met betrokken bewoners en gemeenten. Inzichten uit deze gesprekken zijn verwerkt in een (concept)uitkoopregeling, waarover de minister de Tweede Kamer eind oktober heeft geïnformeerd. De definitieve uitkoopregeling is in december 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

Op verzoek van de Tweede Kamer onderzoekt TenneT voor een aantal tracés of er alternatieven zijn voor het uitkopen van woningen. Alternatieven zijn bijvoorbeeld het ondergronds brengen of het verplaatsen van een lijn. Naar verwachting worden de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt in het voorjaar van 2017.

De aanleiding voor de uitkoopregeling is het verschil in ruimtelijke inpassing dat is ontstaan tussen nieuwe en bestaande hoogspanningslijnen. Bij nieuwe lijnen worden woningen en andere gevoelige bestemmingen zoveel mogelijk vermeden op basis van het beleidsadvies van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De magneetveldzones die het Ministerie van I&M hanteert voor nieuwe situaties zijn meestal breder dan de strook bij bestaande lijnen waarbinnen woningen voor uitkoop in aanmerking komen.

Het Ministerie van EZ stelt dat de uitkoopregeling is gericht op het ontlasten van bewoners en niet op het verlagen van mogelijke gezondheidsrisico’s. In de toelichting op de uitkoopregeling geeft het Ministerie aan: “Alle voor het publiek toegankelijke plaatsen bij hoogspanningslijnen in Nederland voldoen aan de aanbeveling van de Europese Unie dat het magneetveld daar niet sterker mag zijn dan 100 microtesla. Er is in Nederland dan ook nergens sprake van een onveilige situatie.” Het kabinet erkent wel de maatschappelijke wens om mensen die recht onder bestaande hoogspanningslijnen wonen te ontlasten. Het kabinet wil hieraan tegemoet komen door het verplaatsen van lijnen of vervanging door ondergrondse kabels te stimuleren. Waar dit niet mogelijk is, wil het kabinet bewoners de mogelijkheid bieden om hun woning door de overheid te laten kopen.

Zowel het vermijden van woningen bij nieuwe hoogspanningslijnen als het uitkopen van mensen die onder bestaande lijnen wonen gebeurt zonder dat er sluitend bewijs is dat mensen gezondheidsrisico’s lopen door de aanwezigheid van de lijnen. Meer informatie over hoogspanningslijnen en gezondheid is te vinden op de website van het Kennisplatform EMV.
In een toekomstig bericht zal het Kennisplatform EMV nader ingaan op de overwegingen die bij de uitvoering van de uitkoopregeling een rol kunnen spelen.

Lees meer